fbpx

REGULAMIN

Zasady funkcjonowania Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(regulamin UTW)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku ( zwany dalej UTW ) stanowi jedną z form działalności Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego „Carpe Diem Semper” ( zwanego dalej Stowarzyszeniem)

§ 2. UTW działa w oparciu o regulamin Stowarzyszenia na podstawie uchwały nr 2/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku.

II CELE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3. Aktywizacja osób 50+ do rozwoju osobistego oraz integracji społecznej.

§ 4. Umożliwienie słuchaczom realizacji dalszej nauki, rozwoju własnych pasji, znalezienia nowego hobby czy też poznania wielu nowych interesujących ludzi.

§ 5. Wskazanie sposobów kształtowania nowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

§ 6. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz lokalnej społeczności oraz otaczającego ich środowiska.

§ 7. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji wśród słuchaczy.

§8. Uniwersytet realizuje powyższe cele poprzez:

1. wykłady
2. konferencje
3. warsztaty artystyczne
4. ćwiczenia
5. lektoraty językowe
6. wyjazdy edukacyjne
7. spotkania z interesującymi ludźmi
8. spotkania integracyjne

III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UTW.

§ 9. UTW działa w ramach struktur Stowarzyszenia.

§ 10. Za całokształt działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku odpowiedzialny jest Przedstawiciel Stowarzyszenia, który jest jednocześnie koordynatorem Uniwersytetu.

§ 11. W ramach funkcjonowania UTW powołana zostaje Rada Programowa.
1. Rada Programowa stanowi organ opiekuńczo-doradczy w zakresie działalności edukacyjno- aktywizującej.
2. W skład Rady Programowej wchodzą osoby o uznanym autorytecie społecznym oraz przedstawiciel uczelni wyższej z którą Stowarzyszenie podpisało umowę patronacką.
3. Ilość osób w Radzie jest ograniczona i nie może przekroczyć 6 członków.
4. Uczestnictwo w ramach działań Rady Programowej ma charakter społeczny.

§ 12. Organem przedstawicielskim Słuchaczy jest Rada Słuchaczy.
1. Rada Słuchaczy liczy 6 osób wybranych z pośród słuchaczy na corocznym Spotkaniu Inauguracyjnym w wyborach bezpośrednich, które odbywają się w obecności Koordynatora .
2. Kadencja Rady Słuchaczy UTW trwa jeden rok akademicki
3. Uczestnictwo w ramach działań Rady Słuchaczy ma charakter społeczny.
4. Do zadań Rady Słuchaczy UTW należy:
a) opiniowanie zajęć
b) inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych
c) współpraca z Koordynatorem w innych sprawach organizacyjnych.
d) Rada Słuchaczy zobowiązana jest do aktywnego uczestnictwa w działalności UTW z zachowaniem w tajemnicy spraw, których ujawnienie może naruszać dobro słuchaczy lub osób współpracujących z UTW.
e) Rada Słuchaczy spotyka się co najmniej dwa razy w semestrze lub częściej, w zależności od potrzeb.

IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ.

§ 13. Rok akademicki trwa od października do czerwca przełomu danych lat kalendarzowych i jest podzielony na dwa semestry.

§ 14. Organizację roku akademickiego określa uchwałą Walne zebranie Stowarzyszenia przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.

§ 15. Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem każdego semestru. Decyzja o rozpoczęciu realizacji określonych zajęć podejmowana jest przez Koordynatora w oparciu o czynniki ekonomiczne i dydaktyczne.

§16. Rok akademicki 2017/2018 realizowany będzie w wymiarze 1 semestru w okresie Kwiecień-czerwiec 2018 roku.

V WARUNKI PRZYJĘCIA.

§ 17. Słuchaczem Uniwersytetu może być każda osoba dorosła w wieku 50+, bez względu na miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, pragnąca zaspokoić potrzebę aktywności intelektualnej, kulturalnej, artystycznej lub społecznej, jeśli:
1. Zadeklaruje na piśmie chęć zdobywania wiedzy i udziału w zajęciach UTW (Deklaracja stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu).
2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku akademickiego i po tym okresie wymaga odnowienia.

§ 18. Dopuszczalny jest udział w określonych zajęciach Uniwersytetu, innych osób niż wymienionych w § 16 na zasadach ,,wolnego słuchacza”.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

§ 19. Słuchacze UTW mają prawo do:
1. Zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych i artystycznych,
2. Wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,
3. Brania udziału we wszystkich zajęciach, zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.

§ 20. Słuchacze UTW mają obowiązek:
1. Postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz z poszanowaniem mienia UTW i instytucji współpracujących.
2. Złożenia oświadczenia/deklaracji na koniec każdego roku akademickiego w zakresie uczestnictwa w zajęciach na rok następny.

§21. Prawa i obowiązki słuchacza wygasają z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy.

VII SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

§22. Utrata praw słuchacza UTW następuje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z UTW złożonego pisemnie.
2. Skreślenia z listy słuchacza przez Koordynatora UTW z powodu nie przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem lub z innych ważnych powodów (na wniosek Rady Słuchaczy UTW), przy czym słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Koordynatora UTW do walnego zebrania członków Stowarzyszenia, które podejmuje wiążącą i ostateczną decyzje.

VIII ZASADY FINANSOWANIA

§23. Środki finansowe na działalność UTW pochodzą z budżetu Stowarzyszenia w tym z dotacji, darowizn i zbiórek publicznych.

§24. W roku akademickim 2017/2018 udział słuchaczy w zajęciach jest bezpłatny

IX UKOŃCZENIE UTW

§25. Słuchacze UTW nie zdają egzaminów.

§26. Słuchacze UTW otrzymują karty uczestnictwa w zajęciach/indeksy , na których prowadzący zajęcia, po ich zakończeniu, potwierdzają własnoręcznymi podpisami fakt udziału słuchacza w zajęciach.

§27. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest obecność na min. 70% zadeklarowanych przez słuchacza zajęć realizowanych w danym semestrze, udokumentowana wpisami w kartach uczestnictwa/indeksach w zajęciach.

§28. Warunkiem ukończenia roku akademickiego jest zaliczenie obu semestrów tego roku.

§29. Słuchaczom, którzy ukończą jeden rok akademicki (2 semestry), zostanie przyznany dyplom ukończenia UTW.

Czytaj Nasz Biuletyn!

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne  Carpe  Diem  Semper

 

ADRES

ul. Bałtycka 13
84-210 Choczewo

NUMER KONTAKTOWY

Nr konta bankowego

93 8350 0004 2600 0771 2000 0030

j

NIP

588-24-33-783

REGON

368892482