fbpx

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT
STOWARZYSZENIA KULTURALNO – SPOŁECZNEGO
„CARPE DIEM SEMPER”

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia Ogólne

§1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „CARPE DIEM SEMPER”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gminy Choczewo.
1. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Choczewo.

§4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ 2
Cele i środki działania

§5. Celem działania  Stowarzyszenia  jest:
1. Budowanie świadomości obywatelskiej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej .
2. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w tym dzieci, młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
3. Działalność edukacyjna i kulturalna, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w szczególności na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także dzieci i młodzieży.
4. Inicjowanie dialogu i współpracy międzypokoleniowej.
5. Wspieranie i edukacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
6. Propagowanie, inicjowanie i wspieranie działalności charytatywnej  na rzecz osób  w wieku senioralnym.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz regionalnej związanej   z  szeroko pojętą kulturą i sztuką.
8. Promowanie turystyki lokalnej i krajoznawstwa, a także wspieranie rozwoju kultury  fizycznej i sportu.
9. Kształtowanie świadomości lokalnej społeczności w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.
10. Wspieranie wszelkiej działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Tworzenie warunków sprzyjających poprawie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
13. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,  wyrównywanie szans tych osób oraz ich rodzin.
14. Poszerzanie świadomości społecznej w zakresie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, a także ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

§6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej przy wykorzystaniu strony internetowej, lokalnych mediów, portali społecznościowych jak również
innych instrumentów przekazu informacji.
2. Wspieranie i realizacja inicjatyw społecznych w sferze zadań publicznych.
3. Współpracę o charakterze niefinansowym z organami administracji samorządowej, polegająca miedzy innymi na wzajemnym informowaniu  się o planowanych kierunkach działalności w sferze działań publicznych.
4. Współpracę o charakterze finansowym z organami administracji samorządowej, realizowanej poprzez różne formy powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5. Tworzenie, wspólnie z organami administracji samorządowej, zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym funkcjonujących w sferze działań publicznych.
6. Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako formy kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzebę
kultywowania wysiłków poznawczych oraz zdobywania wiedzy.
7. Współpraca z organami administracji rządowej prowadzącej działalność w sferze zadań publicznych, a także z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust.3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
8. Organizowanie warsztatów twórczych dla osób w wieku emerytalnym, a także dla innych grup wiekowych w tym dzieci i młodzieży. Realizacja zajęć plastycznych, rękodzielniczych, muzycznych, teatralnych itp.
9. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności  poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.
10. Organizowanie imprez kulturalnych.
11. Finansowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych. Wycieczek połączonych z realizacją programu nauczania UTW.
12. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów i lektoratów językowych.
13. Aranżowanie festynów rekreacyjnych, mitingów  promujących  turystykę, sport i rekreację, a także zdrowy styl życia bez nałogów.
14. Inicjowanie happeningów na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz  ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
15. Wsparcie finansowe, rzeczowe oraz informacyjne  osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, prawa i obowiązki

§7. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

§8. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu  30  dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

§9. Członek ma prawo:
1.   Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia.
2.   Wybierać i być wybieranym na Przedstawiciela.
3.   Zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
4.   Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami regulaminowymi.

§10. Członek obowiązany jest do:
1.   Przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
5. Informowania Stowarzyszenia o zmianie danych personalnych i adresu zamieszkania.

§11. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.   Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela.
2.   Uchwały o pozbawieniu członkowstwa.
3.   Śmierci członka.

§12. Uchwała o pozbawieniu członkowstwa może być podjęta w przypadku:
1.   Nieprzestrzegania regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2.   Notorycznego braku zaangażowania w określone regulaminem prace Stowarzyszenia.
3.   Nieopłacania składek członkowskich za okres 12 miesięcy.
4.   Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
5.   Rażącego działania na niekorzyść Stowarzyszenia.

§13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14  dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4 
Władze Stowarzyszenia 

§14. Władzami Stowarzyszenia są:
1.   Zebranie Członków
2.   Przedstawiciel

§15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
1. W sprawach określonych w par. 19 ust. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

§17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

§18. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
1.Ustalanie kierunków działania i rozwoju.
2.Wybór i odwołanie Przedstawiciela.
3.Przyjmowanie i odwoływanie członków.
4.Uchwalanie zmian regulaminu.
5.Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
6.Podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa   użytkowania wieczystego.
7.Podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego.
8.Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki.
9.Podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu  z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy.
10. Podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań   przekraczających wartość 10 000 zł.
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§19. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący zebrania.

§20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 4 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

§21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
1.   Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2.   Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
3.   Zwoływanie Zebrania Członków.
4.   Nadzorowanie wykonania uchwał Zebrania Członków.
5. Prowadzenie nadzoru nad sprawami finansowymi oraz dokumentacją Stowarzyszenia.
6. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§22. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
1.   Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.
2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
3. Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki.
4. Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy.
5. Zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

ROZDZIAŁ 5 
Finanse

§23. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 
1.   Składek członkowskich
2.   Dotacji
3.   Darowizn
4.   Zbiórek publicznych
5.   Spadków, zapisów
6.   Dochodów z majątku Stowarzyszenia

§24. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 6 
Postanowienia końcowe
 

§25. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

Czytaj Nasz Biuletyn!

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne  Carpe  Diem  Semper

 

ADRES

ul. Bałtycka 13
84-210 Choczewo

NUMER KONTAKTOWY

Nr konta bankowego

93 8350 0004 2600 0771 2000 0030

j

NIP

588-24-33-783

REGON

368892482