fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN STRONY, POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES STOWARZYSZENIA KULTURALNO – SPOŁECZNEGO CARPE DIEM SEMPER

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej: www.carpediemsemper.org;

2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: www.carpediemsemper.org;

3. Administrator – Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper z siedzibą w Choczewie przy ul. Bałtyckiej 13, 84-210 Choczewo; zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń zwykłych Starostwa Powiatowego w Wejherowie poz. nr 12, pod numerem NIP: 588-24-33-783, REGON: 368892482;

4. Użytkownik – każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;

5. Usługi – usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest:
a. dostarczanie informacji Użytkownikowi o działaniach Stowarzyszenia;
b. uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Stowarzyszenia;
c. przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia;

6. Pliki cookies – dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu
końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze strony internetowej.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

1. Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisu pod adresem: https://carpediemsemper.org/ (dalej zwany „Serwisem”), a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.

2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie” oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper z siedzibą w Choczewie przy ul. Bałtyckiej 13, 84-210 Choczewo; NIP: 588-24-33-783 zwane dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email cds@choczewskiutw.pl telefonicznie pod numerem 48 730 745 747 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

§ 3. ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH

1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).

2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie

3. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza ( np. zgłoszenie Słuchacza)

4. Administrator dla realizacji usług w Serwisie zbiera następujące dane:
a) imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
b) adres, numer telefonu,
c) adres e-mail.

5. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Stowarzyszenie takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.

7. Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

§ 4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do :
a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych
e) ograniczenia przetwarzania,
f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się ze Stowarzyszeniem lub Inspektorem ochrony danych osobowych,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych Osobowych.

3. Podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Administratora automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.

§5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:
a) po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie
lub
b) obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.

5. W Serwisie pojawiają się linki do innych strony internetowych (np. PayU, Facebook). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

§ 6. FORMULARZE SERWISU

1. Wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu https://carpediemsemper.org/uniwersytet-trzeciego-wieku/zostan-sluchaczem/ umożliwia zapisanie się on-line osom dorosłym do grona Słuchaczy Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dokładne informacje dot. zasad uczestnictwa dostępne są pod adresem https://carpediemsemper.org/uniwersytet-trzeciego-wieku/regulamin.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie Seriwsu: https://carpediemsemper.org/zostan-wolontariuszem/umożliwia wysłanie zgłoszenia osobom, które chciałyby ochotniczo i bez wynagrodzenia wspierać Stowarzyszenie w realizacji jej działań statutowych.

3. Wypełniając formularz Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu Danych Osobowych przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także oświadcza że został poinformowany o prawach związanych z przetwarzaniem jego danych, które zostały szczegółowo wskazane w niniejszym dokumencie.

4. Dane osobowe Uczestników danego Programu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Programu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych, możliwość ich poprawiania lub prostowania, żądania ich trwałego usunięcia przez Administratora, a także prawo do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się sprzecznie z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

1. Przekazywanie darowizn online na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności PayU lub PayPal.

2. Podczas dokonywania darowizny online należy wybrać jeden z aktualnie dostępnych w Serwisie programów Stowarzyszenia, na który kwota Użytkownika zostanie przekazana.

3. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a. przelewu elektronicznego;
b. karty płatniczej.

4.Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/

§ 9. PLIKI COOKIES

1. Informujemy, że korzystając ze strony www.carpediemsemper.org wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.

2. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

3. Pliki cookies, to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na Twoją wygodę i bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystujemy do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić jej lepsze dopasowanie do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).

3. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Administracji. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.

4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.

2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.

3. Administrator jest odpowiedzialna jedynie za treści zamieszczone na Serwisie.

4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacja, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.

6. Na Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu mogą się z nami skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych osobowych.

Czytaj Nasz Biuletyn!

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne  Carpe  Diem  Semper

 

ADRES

ul. Bałtycka 13
84-210 Choczewo

NUMER KONTAKTOWY

Nr konta bankowego

93 8350 0004 2600 0771 2000 0030

j

NIP

588-24-33-783

REGON

368892482